Axelar AB

Axelar är ett svenskt bioteknologiskt företag vars forskning är fokuserad på hämning av insulin-liknande tillväxtfaktor 1 (IGF-1) receptorn. IGF-1 receptorn är viktigt inom ett antal viktiga sjukdomar, speciellt cancer. Axelars läkemedelskandidat, AXL1717, är en småmolekyl och studeras för närvarande i en randomiserad fas II-studie på patienter med icke-småcellig lungcancer patienter. En fas I/II-studie med AXL1717 på 49 patienter har genomförts och visar en god tolerabilitetsprofil. Prekliniska försök visar en uttalad effekt mot ett antal olika tumörer i djurmodeller

Share Button
Besök sida