The Swedish Gene Technology Advisory Board

Gentekniknämnden är en statlig myndighet. Nämnden består av en riksdagspolitiker från varje parti och sju forskare inom bland annat etik, ekologi, cell- och molekylärbiologi och husdjursgenetik. Nämnden har ett kansli med tre anställda.

En av myndighetens huvuduppgifter är att följa och informera om forskning och utveckling inom genteknikområdet. På nämndens webbplats finns bland annat populärvetenskapliga sammanfattningar av aktuell forskning och den årliga rapporten Genteknikens utveckling.

Nämnden är remissinstans när det gäller genetiskt modifierade organismer. Det kan till exempel röra sig om ansökningar om marknadsgodkännande för odling av genmodifierade grödor eller kliniska prövningar där genetiskt modifierade organismer ingår.

Besök sida